Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną w całym kraju oraz władze poszczególnych gmin muszą złożyć wnioski do Wód Polskich zawierających nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Musi to nastąpić 120 dni przed końcem terminu, do którego obowiązują aktualne taryfy wodno-ściekowe. Instytucją, która przyjmuje wnioski oraz wydaje opinię są wody polskie poprawiona taryfa jest natomiast wnikliwie analizowana. Ocenie poddane zostaje przede wszystkim uzasadnienie nowych stawek, które w zdecydowanej większości są podwyższone. Gdy wydana decyzja jest negatywna konieczne jest poprawienie taryfy za wodę oraz poprawienie taryfy za ścieki. Obowiązek poprawienia projektu taryfy ciąży na wszystkich podmiotach, które otrzymały negatywną opinię. Nowa taryfa za ścieki korekta wcześniejszego wniosku zawierająca analizę oraz wyczerpujące uzasadnienie musi zostać złożona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania odmownej decyzji. Poprawiony wniosek o zatwierdzenie taryfy musi zostać złożony do kolejnej oceny. Musi on zawierać poprawki, które zalecił organ oceniający. Nowo obowiązująca taryfa za wodę 2021 musi bowiem brać pod uwagę także dobro konsumentów.